پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

  • برگزاری دوره آموزشی 3 روزه مهندسی ارزش سطح 1 و 2 در بندر بوشهر

  • آغاز فرآیند استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) مشاوران تکنیک ارزش

  • برگزاری کارگاه اصلی مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "طراحی، ساماندهی و احداث خطوط لوله نفتی بندر خلیج فارس و احداث شانتینگ یارد ریلی نفتی بندر خلی

  • برگزاری جلسه ارائه گزینه های برتر پیشنهادی مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "احداث زیرساخت های اراضی 600 هکتاری مجتمع بندری امام خمینی (ره)"

  • برگزاری جلسه پیش کارگاه مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "طراحی، ساماندهی و احداث خطوط لوله نفتی بندر خلیج فارس و احداث شانتینگ یارد ریلی نفتی بندر

  • برگزاری جلسه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی به منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "ساماندهی ترافی

  • برگزاری دوره آموزشی 3 روزه مهندسی ارزش سطح 1 و 2 در بندر خرمشهر

  • تعیین 2 پروژه جهت انجام مطالعات برنامه ریزی ارزش و مهندسی ارزش در سال 1395 در سازمان بنادر و دریانوردی

  • آغاز مطالعات برنامه ریزی ارزش پروژه "طراحی، ساماندهی و احداث خطوط لوله نفتی بندر خلیج فارس و احداث شانتینگ یارد ریلی نفتی بندر خلیج فارس"

  • برگزاری جلسه ارائه گزینه های برتر پیشنهادی مطالعات مهندسی ارزش پروژه "ساحل سازی و تاسیسات ساحلی بندر خرمشهر"