چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/ساختار و برنامه ها

ساختار و برنامه ها

  • ساختار کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی متشکل از هفت عضو به ریاست محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی می باشد
  • با استناد به بخشنامه شماره 100/215919 مورخ 1384/12/14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و اصلاحیه شماره 100/97710 مورخ 1387/10/16 آن، برنامه کمیته مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی انجام مطالعات تکنیک ارزش برای پروژه های واجد شرایط می باشد.(انجام مطالعات برنامه ریزی ارزش برای پروژه های با بیش از مبلغ 800 میلیارد ریال و انجام مطالعات مهندسی ارزش برای پروژه های با مبلغ بیش از 100 میلیارد ریال می باشد)