چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

ساختار کارگروه

 

 

ساختار کارگروه

این کارگروه متشکل است از 7 نفر از متخصصین و مدیران سازمان که با حکم مدیرعامل تعیین می‌شوند، ترکیب کارگروه به شرح ذیل است:

 الف- معاون توسعه و تجهیز بنادر (رئیس کارگروه اصلی)

ب- مدیرکل / نماینده مهندسی سواحل و بنادر(عضو و دبیر)   

ج- مدیرکل/ نماینده اداره‌کل مهندسی عمران (عضو)

د- مدیرکل / نماینده اداره‌کل امور دریایی (عضو)

ه- مدیرکل / نماینده اداره‌کل امور بندری (عضو)

و- مدیرکل / نماینده اداره‌کل تأمین و نگهداری تجهیزات (عضو)

ز- مدیرکل / نماینده اداره‌کل برنامه‌ریزی و بودجه (عضو)

ساختار کارگروه اصلی

وظایف کارگروه اصلی

     - سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌های کلان مهندسی ارزش و توسعه آن در سطح حوزه ستادی و بنادر.


- بررسی و تایید نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان و کلیه راهنماها و به‌هنگام سازی آن.


- اولویت‌ بندی پروژه‌های مناسب جهت اعمال مهندسی ارزش.


- بررسی نتایج حاصل از اجرای مطالعات ارزش در سطح سازمان و تایید آنها.


- ارتباط و نظارت بر عملکرد فعالیت‌های کارگروه فرعی دبیرخانه.


- بررسی گزارشات باز طراحی از مشاورین طرح‌ها و تایید آنها.


- بررسی پیشنهادات پیمانکاران در خصوص اعمال مهندسی ارزش در پروژه‌ها (به استناد ماده 9) پس از تایید کارگروه های فرعی.


- به‌کارگیری نظام مدیریت دانش بر روند و خروجی‌های مطالعات مهندسی ارزش.

وظایف رئیس کارگروه اصلی

وظایف رئیس کارگروه اصلی


- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه کارگروه به هیأت عامل سازمان.


- نظارت عالیه بر استقرار سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های تدوین شده کارگروه اصلی.


- امضای احکام روسای کارگروه های فرعی. (به استناد ماده 7 نظام نامه)


- صدور اجازه پرداخت حق‌التحقیق اعضاء کارگروه و کارکنان مرتبط بر اساس ماده 10 نظام‌نامه.


- مدیریت جلسات کارگروه.


- ابلاغ مصوبات و تصمیمات کارگروه


- ابلاغ خط مشی برنامه سالانه کارگروه به اعضاء کارگروه.


- تایید اعتبار لازم برای انجام مطالعات مهندسی ارزش در سازمان.


- انتخاب متخصصان و کارشناسان خبره اصلی بنا به پیشنهاد دبیرکارگروه جهت شرکت در جلسات کارگروه اصلی بدون حق رای به تناسب موضوع به عنوان مشاور کارگروه.

وظایف اعضاء کارگروه اصلی

وظایف اعضاء کارگروه اصلی


- بررسی و تایید تصویب نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان.


- حضور در جلسات کارگروه اصلی. (تصمیمات کارگروه اصلی با حضور اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود)


- بررسی و تایید برنامه‌ها و سیاست‌های کلان پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان.


- درخواست تشکیل جلسه به رئیس کارگروه. (در صورت لزوم)

دبیرخانه کارگروه اصلی

دبیرخانه کارگروه اصلی

1- ساختار دبیرخانه کارگروه اصلی

اداره‌کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان، به‌عنوان دبیرخانه کارگروه اصلی متولی انجام کلیه وظایف مربوط به بند 5-2 نظام‌نامه را عهده‌دار است.  ساختار دبیرخانه به شرح ذیل است.

 

الف- مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان (دبیر کارگروه)

ب-  رئیس اداره نظارت بر سواحل (مسئول دبیرخانه)

ج- کارشناسان اداره‌کل مهندسی سواحل و بنادر ‌(کارشناس)

 

2- وظایف دبیر و دبیرخانه کارگروه اصلی

- اداره جلسات کارگروه اصلی در غیاب رئیس

- مجری کلیه مصوبات کارگروه اصلی.

- پاسخگویی به عوامل و کلیه ذینفعان مطالعات مهندسی ارزش سازمان.

- نظارت بر ثبت و ارسال کلیه نامه‌های کارگروه اصلی.

- انجام مکاتبات اداری مربوط به دبیرخانه کارگروه اصلی.

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی با هماهنگی اداره آموزش سازمان

- بروزرسانی عملکرد سایت الکترونیکی مهندسی ارزش سازمان (www.ve.pmo.ir)

- دبیرخانه بمنظور انجام امور محوله می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیربط اقدام و از خدمات مشاوره و کارشناسان و مشاوران خبره استفاده نماید.

- تدوین پیش نویس تشکیل کمیته‌های تخصصی داخلی دبیرخانه (در صورت نیاز)

- فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات کارگروه اصلی و ارسال دعوتنامه، تشکیل جلسات کارگروه اصلی و تهیه مصوبات کارگروه جهت ابلاغ توسط رئیس کارگروه.

- دریافت پیشنهادات انجام مطالعات مهندسی ارزش از کارگروه‌های فرعی و حوزه ستادی سازمان.

- نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی متخصصین مهندسی ارزش سازمان.

- انجام تشریفات فراخوان‌ها و مناقصات مهندسی ارزش مرکز.

- نظارت بر حسن اجرای فعالیت های محوله به کارگروه های فرعی.

- مستندسازی تمامی فعالیت‌های کارگروه و در صورت لزوم فعالیت‌های کارگروه‌های فرعی.

- معرفی متخصص مناسب جهت مطالعات مهندسی ارزش در بنادرکارگروه فرعی

کارگروه فرعی

1-ساختار کارگروه فرعی:

 

کارگروه فرعی متشکل از 7 نفر از متخصصین و مدیران بنادر می‌باشد. رئیس کارگروه فرعی با حکم رئیس کارگروه اصلی تعیین می‌شود و سایر اعضاء با حکم رئیس کارگروه فرعی تعیین می‌شوند:

الف- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (رئیس کارگروه فرعی)

ب- معاون مهندسی و عمران / معاون فنی و مهندسی (عضو و دبیر)

ج- معاون طرح و توسعه (عضو)      

د- معاون دریایی و بندری (عضو)  

ه- مدیران بنادر تابعه (عضو)

و- مدیران / مشاوران به تناسب موضوع و پیشنهاد رئیس کارگروه فرعی(عضو)                               

ز- رئیس اداره مهندسی سواحل و بنادر (مسئول دبیرخانه)            

 

2- وظایف کارگروه فرعی:

- اجرای سیاست‌های ابلاغی کارگروه اصلی.

بررسی پیشنهادهای انجام مطالعات مهندسی ارزش در سطح بندر و ارسال به کارگروه اصلی.

- برگزاری مناقصات و انتخاب واحدهای خدمات مهندسی ارزش در بندر.

- اعلام برنامه سالانه کارگروه فرعی به کارگروه اصلی.

- تهیه و ارسال گزارشات و خروجیهای مطالعات به کارگروه اصلی.

- بررسی پیشنهادات در خصوص به‌روز رسانی راهنماها و نظام‌نامه و ارسال به کارگروه اصلی.


3- وظایف رئیس کارگروه فرعی:


- صدور احکام اعضاء کارگروه فرعی.

- ارائه پیشنهاد اولویت‌های انجام مطالعات مهندسی ارزش در بندر.

- مدیریت جلسات کارگروه فرعی.

- ابلاغ مصوبات و تصمیمات کارگروه فرعی

- ارائه گزارشات فعالیت‌های محوله به کارگروه‌ اصلی.


4- وظایف دبیر و دبیرخانه کارگروه فرعی:


- اخذ مصوبات جلسات از دبیرخانه کارگروه اصلی به‌منظور ارائه در جلسات کارگروه فرعی.

مجری کلیه مصوبات کارگروه فرعی.

- پاسخگویی به عوامل و کلیه ذینفعان مطالعات مهندسی ارزش در حوزه تحت مسئولیت.

- ارائه لیست مشخصات پرسنل علاقمند به مهندسی ارزش به دبیرخانه کارگروه اصلی.

- فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات کارگروه فرعی

- پیگیری برگزاری دقیق مناقصات مهندسی ارزش در بندر.

- مستندسازی تمامی فعالیت‌های کارگروه‌ فرعی.

- تعامل با دبیرخانه کارگروه اصلی و ارائه گزارش عملکرد بصورت سه ماهه

- معرفی پرسنل علاقمند به آموزش مهندسی ارزش به کارگروه فرعی.


5- وظایف اعضاء کارگروه فرعی:

- حضور در جلسات کارگروه فرعی. (تصمیمات کارگروه اصلی با حضور اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.)

- بررسی برنامه‌های سالانه مهندسی ارزش بندر.

- معرفی پرسنل خلاق و علاقمند مجموعه تحت مدیریت خود جهت فراگیری دوره‌های آموزشی مهندسی ارزش.

- درخواست تشکیل جلسه به رئیس کارگروه. (در صورت لزوم)