چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

اعضای کمیته

 

علی آبادی

 

1- نورالدین علی آبادی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی، رئیس کمیته

 

 محمد رضا الهیار

 

 

2- محمدرضا الهیار، مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر، دبیر کمیته

 

علمایی

 

3- سید محمود علمایی، مدیر کل مهندسی عمران

 

 

 

4- فرهاد منتصر کوهساری، مدیر کل تامین و نگهداری تجهیزات
 رمضانعلی محمودی

 

5- رمضان محمودی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه

 جهاندوست

 

6- سهراب جهاندوست، مشاور معاونت بندری و امور اقتصادی

 مرادی

 

7-علی مرادی، نماینده معاونت امور دریایی


 

                    

 

بهزاد الوند، رئیس اداره مهندسی بنادر و مسئول دبیرخانه کمیته مهندسی ارزش