چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

برنامه سازمان

- زمینه‌سازی برای توسعه و بهره‌گیری از فرآیندهای مهندسی ارزش در سازمان.

- اولویت‌بندی پروژه‌ها، بسترسازی و پیاده‌سازی شرایط انجام مطالعات مهندسی ارزش.

- نظام‌مند شدن تعامل مؤثر حوزه ستادی و بنادر در خصوص پیاده‌سازی مهندسی ارزش.

- فراهم کردن شرایط اجرای موفق مطالعات و برنامه‌های مهندسی ارزش.

- ایجاد اطمینان از پیاده‌سازی صحیح مهندسی ارزش در سازمان.