چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

دوره های آموزشی


سمینار آشنایی با مهندسی ارزش

سمینار آشنایی با مهندسی ارزش، به مدت 4 ساعت در یک نیم‌روز،‌ برمبنای شرح دورة «آموزش سطح 1» برگزار می‌شود.

هدف:

آشنایی با کلیات و مبانی متدولوژی مهندسی ارزش و بیان مفاهیم و ضرورت به‌کارگیری رویکرد مهندسی ارزش

 محتوای دوره:

·      مباحث مقدماتی

·      ضرورت توجه به مهندسی ارزش

·      تاریخچه و سیر تحولات در مهندسی ارزش

·      جایگاه قانونی مهندسی ارزش

·      تعاریف مهندسی ارزش

·      بیان تجارب و دستاوردهای بکارگیری مهندسی ارزش

·      مباحث تکمیلی

·      پرسش و پاسخ


 

دوره دو روزه مهندسی ارزش

 دوره دو روزه مهندسی ارزش،‌ طی 16 ساعت بر مبنای شرح دورة «آموزش سطح 2»  برگزار می‌شود.

هدف:

آشنایی با متدولوژی مهندسی ارزش از طریق یک مثال آموزشی در قالب یک کار گروهی، در این دوره فاز اطلاعات و تحلیل کارکرد به صورت کار گروهی بر روی یک مثال آموزشی انجام می‌شود پروژة مناسب از بین پروژه‌های شرکت‌های متقاضی با همفکری انتخاب می‌شود.

محتوای دوره:

·      مباحث مقدماتی

·      تعریف شاخص ارزش و روش‌های افزایش آن

·      مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش

·      معرفی برنامه کاری مهندسی ارزش (سازماندهی کارگاه و فعالیت‌های تکمیلی)

·      سازماندهی مطالعات (بیان تئوری و کار گروهی)

·      چگونگی انتخاب پروژه

·      تشریح فاز پیش‌مطالعه

·      معرفی مسأله تحت مطالعه

·      تشریح فاز اطلاعات

 

·      تحلیل کارکرد (بیان تئوری و کار گروهی)

·      بحث مقدماتی در رابطه با تعریف کارکرد

·      تعریف و تدوین کارکردها و دسته‌بندی آن‌ها

·      تحلیل کارکرد و رسم دیاگرام FAST مثال آموزشی

·      خلاقیت

·      بیان مفاهیم مرتبط با خلاقیت

·      ارزیابی

·      بیان چگونگی ارزیابی ایده‌ها (شرح تکنیک‌های ارزیابی)

·      بسط و توسعه، ارائه و نتیجه‌گیری

·      تشریح فاز بسط و توسعهدوره سه‌ روزه مهندسی ارزش

دوره سه روزه مهندسی ارزش، طی 24 ساعت بر مبنای شرح دورة «آموزش سطح 3» برگزار می‌شود.

هدف:

متدولوژی مهندسی ارزش تحت یک مثال واقعی (در ابعاد کوچک) تدریس خواهد شد. در این دوره فرآیند مهندسی ارزش بر روی یک پروژة کوچک با تأکید ویژه بر فاز اطلاعات، تحلیل کارکرد و خلاقیت برگزار خواهد شد. پروژة مناسب از بین پروژه‌های شرکت‌های متقاضی با همفکری انتخاب می‌شود.

محتوای دوره:

·  تشریح برنامه کاری کارگاه

·  گزارش پروژه و دریافت نقطه نظرات اعضا تیم مهندسی ارزش

·  تهیه خلاصه طرح و مشخص کردن محدوده کاری، معیارهای تصمیم‌گیری، محدودیت‌ها

·  ادامه تهیه خلاصه طرح اولیه و مشخص کردن معیارهای طراحی

·  تشریح فاز تحلیل کارکرد

·  تهیه مدل هزینه-مشخص کردن کارکرد اجزاء

·  سازماندهی کارکردها- ترسیم دیاگرام FAST

·  تشریح تئوری‌های فاز خلاقیت

·  انجام کار گروهی ارائه ایده‌ها

·  غربال کردن اولیه ایده‌ها

·  ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب

·  انتخاب ایده‌های مناسب و توصیه‌های پیشنهادی

·  کارگروهی – تشریح روش Smart و ارزیابی مجدد ایده‌ها

·  ارزیابی ایده‌‌ها

·  انتخاب ایده‌های مناسب برای بسط و توسعه

·  تقسیم اعضای تیم جهت بسط و توسعه ایده‌ها

·  بسط و توسعه ایده‌ها

·  ارائه اولیةگزارش کارگاه

·  ارائه گزارش نهائی کارگاه (به‌صورت شفاهی)