چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/کارکنان سازمان هستید؟

کارکنان سازمان هستید؟

آیا شما یکی از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی هستید؟


شما می توانید با ارائه پیشنهاد به کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی (مستقر در اداره‌کل مهندسی سواحل و بنادر)، پروژه‌هایی را که جهت اعمال مهندسی ارزش مناسب می‌دانید را معرفی نمایید.


فرآیند ارائه پیشنهاد پروژه توسط مدیران و کارشناسان سازمان به کارگروه مطالعات مهندسی ارزش به شرح ذیل است:


  • حوزه ستادی و بنادر می توانند متقاضی پیاده‌سازی مهندسی ارزش بر روی پروژه‌های خود باشند، همچنین دبیرخانه کارگروه اصلی نسبت به شناسایی پروژه‌‌های دارای پتانسیل جهت اعمال مهندسی ارزش براساس معیارهای مصوب کارگروه اقدام نموده و به کارگروه اصلی هر شش ماه یکبار پیشنهاد می‌کند.
  • حوزه ستادی و بنادر موظفند نسبت به تکمیل فرم‌های مشخصات پروژه‌های پیشنهادی خود اقدام نمایند.
  • پیشنهادهای مهندسی ارزش در بنادر پس از تایید کارگروه های فرعی جهت بررسی و طرح در جلسات کارگروه اصلی به دبیرخانه کارگروه اصلی ارسال می شوند.
  • حوزه ستادی پیشنهادهای مطالعات مهندسی ارزش خود را جهت بررسی و طرح در جلسات کارگروه اصلی به دبیرخانه کارگروه اصلی ارسال می نمایند.
  • دبیرخانه کارگروه اصلی پس از دریافت پیشنهاد های حوزه ستادی و بنادر در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به طرح آن حداکثر طی دو هفته در اولین جلسه کارگروه اصلی اقدام می کند.
  • پس از صدور مجوز انجام مطالعه، توسط کارگروه اصلی کارفرمای اصلی پروژه موظف است تا نسبت به برگزاری مناقصه براساس پیوست 4 نظام‌نامه (راهنمای ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای مهندسی ارزش) اقدام نماید.
  • مشاور ارزش موظف است علاوه بر اعمال کلیه دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با مهندسی ارزش در کشور، نسبت به اجرای پیوست 1 (راهنمای انتخاب تیم مطالعات مهندسی ارزش)، پیوست 2 (راهنمای برنامه کار مهندسی ارزش) و پیوست 3 (راهنمای تدوین گزارشات مهندسی ارزش) اقدام نماید.
  • دبیرخانه کارگروه اصلی می‌تواند بنابر تشخیص در هر یک از مراحل مطالعه مهندسی ارزش نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نماید.
  • پس از ارایه گزارش مطالعه از سوی مشاور ارزش، کارگروه اصلی موظف است نسبت به ارایه نظرات خود و ممیزی کل مطالعه اقدام نماید، همچنین کارفرمای پروژه نیز موظف است نسبت به بررسی گزارشات اقدام نماید و دبیرخانه نیز کلیه گزارشات را از نظر تطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی به مشاور ارزش بررسی نماید.
  • گزارشات مشاور ارزش به منظور اعلام نظر مشاور طرح، به وی ابلاغ می‌شود، در صورت رد پیشنهاد تیم مطالعه، مشاور طرح موظف است دلایل رد پیشنهاد را بیان کند و در صورت پذیرش پیشنهاد، مراتب را به کارفرمای پروژه اعلام می‌کند.
  • کارفرما موظف است نظرات مشاور طرح را بررسی کند و تغییرات مورد نظر را جهت انجام باز طراحی به مشاور ابلاغ کند. مشاور نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به انجام باز طراحی اقدام نموده و طرح جدید را به کارفرمای پروژه ارایه نماید..

  نمودار فرایند مطالعات مهندسی ارزش

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به نظام‌نامه مهندسی ارزش سازمان رجوع کنید. دبیرخانه کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان نیز آماده ارائه نظرات شما همکار محترم می‌باشد.